Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 15.čl.schůze BD

Bytové družstvo Americká č. p. 426 Americká 426/33, 120 00 Praha 2-Vinohrady IČO: 030 17 222 
 
 
1/4 
 
Zápis z členské schůze bytového družstva 
 
 
Datum konání členské schůze bytového družstva (BD): 5. listopadu 2019, 18:30  Termín svolání členské schůze: 21. října 2019 předsedou BD L. Krátkým Místo konání členské schůze: sídlo BD, společné prostory v přízemí u výtahu 
 
 
Program členské schůze: 
 
1) Prezence Přítomni: byt č. 1: M. Kulhavý, byt č. 2: T. Jančová, byt č. 3: P. Štěpánek, L. Štěpánková,  byt č. 4.: L. Krátký, H. Krátká, byt č. 5.: T. Hůrský Členská schůze je usnášeníschopná (100 % členů BD je přítomných), pro přijetí návrhu usnesení jsou nutné min. tři členské hlasy. 
 
2) Volba předsedy zasedání a zapisovatele Zapisovatelem byl zvolen P. Štěpánek  Hlasování: 5 - 0 - 0 Předsedajícím, který vede členskou schůzi BD, byl zvolen M. Kulhavý  Hlasování 5 - 0 - 0 
 
3) Nová výše úrokové sazby hypotéčního úvěru (ÚSHP) u České spořitelny J. Krátký informoval o nové ÚSHP a popsal postup, kterým ji zajistil. Na dalších pět let je úroková sazba u poskytovatele úvěru (ČS) 1,99 %1.  P. Štěpánek: Návrh k hlasování: zdvojnásobit jednorázově obvyklou roční odměnu předsedovi BD za výkon funkce s přihlédnutím k jeho klíčové zásluze na úspěšné negociaci ÚSHP na 24 000,- Kč. Hlasování: 4 - 1 – 0, návrh byl přijat. 
 
4) Nové evidenční listy Členům BD byl předány (v předstihu již poslané) evidenční listy (EL) zpracované správní firmou.  Všichni členové BD evidenční listy převzali a podepsali. J. Krátký: Vyzývá k aktualizaci údajů (především počet lidí) vztažených k BJ relevantních pro výpočet nákladů uvedených v EL. Diskuse k instalaci chybějícího vodoměru v bytě č. 1: bude osloven instalatér P. Pergler. T. Jančová, H. Krátká: Zmiňují dílčí problémy s fy pana Fojta, který realizoval rekonstrukce TZB. Členové BD P. Štěpánek a L. Štěpánková dostanou (via e-mail) podepsané EL nascanované, ostatní je nevyžadují, podepsané EL jsou v archívu BD. Diskuse k metodice plateb za užívání výtahu. Bez hlasování.                                                           
 1 Jeden měsíc jsme platili původně navrženou sazbu 2,95 %. 
Bytové družstvo Americká č. p. 426 Americká 426/33, 120 00 Praha 2-Vinohrady IČO: 030 17 222 
 
 
2/4 
 
5) Odpad  H. Kráká: Indikovala poměrně vysoké zdražení cen KOMWAG za odvoz odpadu (viz e-mailová komunikace k této věci se všemi členy BD), došlo k zařazení do vyšší kategorie zanášky.  Nyní máme tříděný odpad, na tuto skutečnost je třeba upozornit své podnájemníky.  L. Krátký sumarizuje: Tímto postupem eliminujeme platby za tzv. nadstandard. Diskuse o zařazení povinnosti třídit do domovního řádu. Informace o tom, že KOMWAG dostal další klíče od domu. Bez hlasování. 
 
5) Podzimní úklid zahrady H. Krátká: Byla oslovena zahradnická firma, výběr byl limitován malým rozsahem zakázky, dodavatel se zatím neozval. V loňském roce proběhl úklid zahrady svépomocí, problém je však odvoz odpadu.  H. Krátká: Neseženeme-li někoho, bude třeba úklid realizovat svépomocí. Úklid zahrady externím dodavatelem služby může být (byl) spojen i s dalšími zahradnickými pracemi. T. Hůrský: Osloví, na základě vlastního návrhu, zahradnickou firmu a rozešle nabídku. P. Štěpánek, T Jančová: Nepovede-li se, vyřešíme svépomocí. Diskuse k sečení trávy na zahradě. Bez hlasování. 
 
6) Návrhy na změnu stanov T. Jančová dává k diskusi svůj návrhy změny stanov a návrhu usnesení členské schůze, zaslané spolu s pozvánkou a programem 15. členské schůze BD:  
 
a) Návrh usnesení o změně Stanov týkající se spoluvlastnictví družstevního podílu: Členská schůze rozhoduje o změně Stanov tak, že znění článku 4, odst. 3: „Družstevní podíl může být ve spoluvlastnictví pouze příbuzných v řadě přímé, rozvedených manželů, manželů (pokud není družstevní podíl v jejich společném jmění) a registrovaných partnerů dle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství. Spoluvlastníci družstevního podílu jsou společnými členy bytového družstva. V dalším se spoluvlastnictví družstevního podílu řídí obecnou úpravou spoluvlastnictví podle § 1115 NOZ a násl.“ bude nahrazeno zněním: „Družstevní podíl může být předmětem spoluvlastnictví. Spoluvlastníci družstevního podílu jsou společnými členy bytového družstva. V dalším se spoluvlastnictví družstevního podílu řídí obecnou úpravou spoluvlastnictví podle §1115 NOZ a násl. z korespondence umožňující spoluvlastnit družstevní podíl bez omezení.“ T. Jančová: Úprava spoluvlastnictví ve stanovách BD je přísnější nad mandatorní rámec zákona, má zájem spoluvlastnit DP v rámci sourozeneckého podílu. L. Krátký: Navrhuje pouze doplnit původní text „sourozenci v počtu maximálně dvou“. T. Hůrský: Dává změnu stanov do kontextu s debatou o sušárně, chce vyřešit sušárnu před prodejem svého družstevního podílu/bytu. 
Bytové družstvo Americká č. p. 426 Americká 426/33, 120 00 Praha 2-Vinohrady IČO: 030 17 222 
 
 
3/4 
 
P. Štěpánek, L. Krátký: Je třeba se individuálně sejít se všemi členy BD a dopředu si zajistit souhlas, stanovy je nutné změnit na schůzi za přítomnosti notáře. Diskuse k návrhu:  T. Kulhavý: Osobní stanovisko je třeba probrat s právníkem. T. Jančová: Deklaruje, že zaplatí administrativní náklady spojené se změnou stanov. P. Štěpánek: Navrhuje T. Jančové procedurální postup – rozeslat návrh změní upravené části stanov a teprve po bilaterální negociaci se členy BD iniciovat hlasování za přítomnosti notáře. L. Krátký: Sumarizuje administrativní procedury spojené se změnou stanov. Obecná diskuse k případné průchodnosti návrhu. Bez hlasování 
 
b) Návrh usnesení členské schůze BD k rozdělení práva k věci: Návrh usnesení členské schůze zaslaný spolu s pozvánkou a programem 15. členské schůze BD: „Členská schůze souhlasí s rozdělením práva nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám  a s převodem jednotek zahrnujících byt členům, kteří jsou jejich nájemci. Na základě tohoto rozhodnutí má každý člen právo, aby mu k jeho písemné žádosti byla jednotka, která zahrnuje byt, jehož je nájemcem, převedena do vlastnictví a to po splnění podmínek uvedených ve Stanovách, čl. 61, odst. 2, písmena a, b, c.“ T. Jančová: Ve stanovách nevyplývá samozřejmý nárok na převod bytu do osobního vlastnictví po zaplacení anuity, považuje to nestandardní. P. Štěpánek: Převod bytu v DV do osobního vlastnictví není samozřejmý krok. L. Krátký, H. Krátká, T. Hůrský: Diskutují o provozní, formální, majetkové rovině takového kroku, T. Kulhavý: Vyhovuje mu stávající model, vypočítává jeho výhody.  H. Krátká: BD má za současného uspořádání mj. efektivnější páku na členy, např. neplatiče, v případě SVJ tento instrument schází. L. Krátký: Do procesu vstupuje i úvěrující banka a konsekvencí může být zavedení hybridního modelu SVJ a BD, vysvětluje jeho nevýhody vyplývající mj. z malého počtu členů našeho BD. P. Štěpánek: Zmiňuje hodnotový systém spojený s bytovým družstevnictvím. Diskuse k bodu: Zaznamenává nejednoznačný názor členů BD. T, Jančová: Navrhuje hlasování o svém návrhu. Hlasování 1 - 2 - 1, jeden hlas neplatný, návrh nebyl přijat, 
 
7) Různé: H. Krátká: Upozorňuje na náklady spojené s vklady v hotovosti, které jsou zpoplatňovány.  H. Krátká: Vyzývá k úklidu kočárkárny, upozorňuje na přítomnost věcí, které do ní nepatří.  H. Krátká: Je třeba důsledněji zamykat, zhasínat, neničit vyvěšené výzvy.  Obecná diskuse o porušování domovního řádu v této věci. T. Jančová: Navrhuje instalaci pohybových čidel. Rozešle nabídku členům BD. T. Jančová: Dává ke zvážení výmalbu a opravy veřejných prostor domu a dává náklady do souvislosti s komerčním využitím sušárny. 
Bytové družstvo Americká č. p. 426 Americká 426/33, 120 00 Praha 2-Vinohrady IČO: 030 17 222 
 
 
4/4 
 
P. Štěpánek, T. Jančová: upozorňují na elektrikáři indikovaný špatný, normám nevyhovující, stav elektrických rozvodů v domě. P. Štěpánek: Navrhuje řešit výmalbu a drobné opravy až po opravě rozvodů elektřiny. T. Jančová: Argumentuje potřebou oprav v bližším časovém horizontu. Debata k sušárně:  L. Krátký: Navrhuje prodat/připojit nebytový prostor sušárny za odhadní cenu majiteli č. 5 s tím, že úkolem pro členskou schůzi je najít mechanismus výpočtu ceny, kterou je za ní nutné bytovému družstvu uhradit. T. Jančová: Deklaruje, že má také o sušárnu zájem, navrhuje její prodej za tržní cenu, upozorňuje na její nevyužívání a možnost uhradit z výnosu jejího prodeje nutné opravy v domě. P. Štěpánek: Upozorňuje na rizika spojené s pronajímáním nebytového prostoru (sušárny) po případném prodeji, např. na platformě AirBnB, upozorňuje na problematickou možnost kolaudace jako BJ a připomíná historii diskuse o jejím využití. T. Kulhavý: Souhlasí se skutečností, že prostor sušárny je nevyužíván, podporuje návrh spojení s bytem č. 5 a hledání mechanismu nalezení vhodné ceny. L. Štěpánková: Navrhuje vyzvat zájemce o koupi sušárny, blíže nespecifikuje. T. Hůrský: Dá návrh na cenu za připojení sušárny ke svému bytu, který odůvodní. T. Kulhavý, L. Krátký, T. Hůrský, P. Štěpánek: Nejpřirozenější a nejjednodušší řešení je připojení prostoru sušárny k bytu č. 5 za dohodnutou cenu. Debata k využití financí získaných z případného prodeje: T. Jančová, L. Krátký, P. Štěpánek: Výnos z prodeje by měl jít do fondu oprav. T. Jančová: Navrhuje uplatnění pojistné události v souvislosti se škodami způsobenými letními bouřkami. H. Krátká: Vysvětluje, že pojistné události byly v minulosti uplatňovány. L. Krátký: Upřesňuje, že 9 x za 4 roky, pojistné plnění překročilo platby za pojistku. Diskuse k věci. 
 
Členská schůze byla předsedajícím ukončena po vyčerpání bodů programu ve 20:30. 
 Zapsal: P. Štěpánek Ověřil: M. Kulhavý