Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na 17.členskou schůzi BD

Pozvánka na 17.zasedání

členské schůze

 

Bytového družstva Americká č.p. 426, Praha 2

IČ 030 17 222

se sídlem Americká 426/33, Vinohrady, 120 00 Praha 2

konané dne 2.4. 2020 od 18,30

na adrese Americká 426/33

přízemí vedle výtahu

 

Program schůze:

 

1. Prezence členů

 

2. Volba předsedy zasedání a zapisovatele

 

3. Vyúčtování za 2019

 

4. Projednání otázky sušárny

 

Dodány byly níže uvedené návrhy na hlasování o tom jak naložit se sušárnou.

 

4a) Návrh usnesení Ing.Arch.Petra Štěpánka

Prostor sušárny v 5.NP sousedící s bytem č. 5 je, kromě stávajícího způsobu užití, možné využít pouze formou připojení k bytu č. 5 a to za podmínek, které schválí členové družstva.

 

4b) Návrh usnesení Tomáše Hůrského

Členové BD Americká č.p. 426 schvalují připojení nebytového prostoru v 5. NP (sušárny) k bytu č. 5 za předpokladu, že do 30. 6. 2020 bude formou jednorázového členského vkladu uhrazeno 1 300 000 Kč a příslušný člen družstva zajistí na svůj vrub všechny nezbytné administrativní a právní náležitosti se změnou družstevního podílu spojené.

 

4c). Návrh usnesení Mgr.Terezy Jančové

Členská schůze souhlasí s administrativním připojením současné sušárny v 5.nadzemním podlaží domu k bytu č. 2, sušárna se tak stane součástí bytu č.

       426/2 s výlučným právem k užívání, a to za těchto podmínek:
       -  nabyvatel, to znamená vlastník družstevního podílu vázaného na byt č. 2, složí na účet 
       družstva formou dalšího členského vkladu částku  1.700.000,- Kč (jeden  milion sedm
       set tisíc korun českých), a to do 2 (dvou) týdnů od přijetí tohoto usnesení
       -  další členský vklad ve výši 1.700.000,- Kč bude na účet družstva vložen předtím, než 
       bude předáno na katastr nové znění "Prohlášení vlastníka", v němž bude připojení 
       sušárny k bytu č. 2 zohledněno
       -  nabyvatel zajistí na vlastní náklad zpracování nového znění 
       Prohlášení vlastníka a jeho předání na katastr nemovitostí
       -  nabyvatel uhradí náklady spojené s právními či notářskými úkony 
       v souvislosti s prováděnou transakcí
       -  nabyvatel provede stavební úpravy sušárny na vlastní náklad
       -  nabyvatel zajistí v rámci rekonstrukce prostor sušárny na vlastní náklad mimo jiné
       výměnu starého střešního okna (v současné sušárně) za nové a odhlučnění podlahy a
       boční stěny sousedící s bytem č. 5
       Prostory sušárny budou k dispozici nájemníkovi z bytu č. 2 pro návštěvy nebo je bude
       příležitostně využívat Tereza Jančová (např. jako malířský ateliér), prostory nebudou  
       trvale používány jako běžná domácnost nebo je pronajímány jiným cizím osobám. 
    

5. Na přání Ing.Arch.Petra Štěpánka je zařazen bod tohoto znění:

"Ke sdělení členky BD L. Štěpánkové zaslaného členům BD 14. února 2020 (12:53) z adresy Kanceláře Senátu indikující možný klientelistický vztah mezi dalšími členy BD". 

 

6. Různé

 

 

V Praze, dne 15.3.2020

Ing.Libor Krátký

Předseda představenstva BD Americká 426, Praha 2